Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Energovision s.r.o. platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra www.solarvision.sk

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predávajúci:

1.1  Predávajúci je obchodná spoločnosť Energovision s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 1738/111, 841 03 Bratislava – Lamač, IČO: 53 036 280, DIČ: 2121238526, IČ DPH: SK2121238526, (ďalej len „predávajúci“). Táto obchodná spoločnosť prevádzkuje nákupný web portál/e-shop na stránke www.solarvision.sk (ďalej len „nákupný portál“).

Bankové spojenie: SK48 1100 0000 0029 4708 4971

Kód banky: Tatra Banka – TATRSKBX

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa showroom: Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava

Adresa sklad: Cesta na Senec 18, 821 04 Bratislava

E-mail: info@solarvision.sk

Telefón: +421 948 302 137

Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 8:00 – 16:00 hod, okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.

Kupujúci:

1.2  Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného centra www.energoshop.sk, kde má možnosť prezerať si tovar. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu.

1.3  Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu. Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1  Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky spotrebiteľom v nákupnom portály predávajúceho. Spotrebiteľ má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami produktu (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2.2  Objednávku môže spotrebiteľ vykonať aj bez registrácie. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku. Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje – názov objednaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu a fakturačnú adresu, meno a priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa. V priebehu tvorby objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Dokončiť objednávku“ objednávku vytvoríte. Kliknutím na Dokončiť objednávku potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Všeobecnými obchodnými podmienkami a záväzne objednávate tovar podľa vyplnenej objednávky.

Po vykonaní objednávky obdrží spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktorý slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku. V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať.

2.3  Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s kupujúcim predovšetkým v prípade:

 1. vypredania tovaru v dobe medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob na internetovom obchode www.solarvision.sk,
 2. kedy objednáte väčší počet kusov, koľko je z našej strany umožnené, avšak, informáciu o maximálnom množstve kusov Vám v rámci e-shopu bude poskytnuté,
 3. nemožnosti dodania tovaru z dôvodu jeho odcudzenia, či poškodenia,
 4. zjavnej chyby v cene tovaru, za ktorú sa pokladá najmä zistenie rozdielu medzi cenou zvyčajnou a cenou uvedenou na www.solarvision.sk, pokiaľ nebude u daného tovaru celkom určite uvedené, že sa jedná o „mimoriadnu zľavu“, alebo „akciu“.

V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte.

2.4  V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie kúpnej ceny.

2.5  V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov.

2.6  V rámci nášho Vernostného programu umožňujeme na nákup tovaru využiť príslušnú zľavu.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

3.1  Na základe registrácie v rámci e-shopu, môžete pristupovať do svojho Užívateľského profilu.

3.2  Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

3.3  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

3.4  Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, PREPRAVNÉ PODMIENKY

4.1  Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%.

4.2  Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Bankovým prevodom – informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do siedmych dní.
 • Kartou online – v tomto prípade prebieha platba cez platobnú bránu CardPay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do troch dní.
 • Dobierkou – v tomto prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby na dobierku je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

4.3  Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Tiež bude dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.

4.4  Pri preberaní tovaru platí Spotrebiteľ cenu za tovar + poštovné a balné, prípadne cenu za poskytnutie služby kúpy na dobierku, resp. manipulačný poplatok.

4.5  Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie s predávajúcim.

4.6  Objednaný tovar je možné odobrať tiež formou osobného odberu na adrese – Cesta na Senec 18, 821 04 Bratislava.

4.7  V prípade osobného odberu na uvedenej adrese, je nutné, aby platba za tovar bola realizovaná ešte pred jej vyzdvihnutím. Tovar bude možné vyzdvihnúť iba na základe výzvy na vyzdvihnutie, zaslanej e-mailom, prípadne pracovníkom prostredníctvom telefonického oznámenia. Tovar je nutné vyzdvihnúť do 3 dní od oznámenia. Po dohode je možné lehotu na vyzdvihnutie predĺžiť.

5. DORUČENIE TOVARU A DODACIE LEHOTY

5.1  Termín dodania tovaru vo všeobecnosti je do 30 dní. Ak sa účastníci nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2  V prípade, ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby), má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3  Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa bodu 5.2 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.4  Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 5.2 alebo bodu 5.3, Predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť Kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

5.5  Predávajúci realizuje dopravu ku Kupujúcemu prostredníctvom:

 • kuriérskej spoločnosti – TOPTRANS,
 • kuriérskej spoločnosti – Slovak Parcel Service,
 • osobne odberateľom na mieste – Cesta na Senec 18, 821 04 Bratislava.

5.6  Pri preberaní tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou tovar od dopravcu prevziať.

5.7  Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

6. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

6.1  Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry, alebo kartou online cez platobnú bránu CardPay, s doručením na území SR si za dopravné účtujeme:

 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s doručením balíka do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – od 3,00 EUR (podľa váhy objednaného tovaru),
 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou TOPTRANS, pri nadrozmerných zásielkach a ako špeciálna doprava – od 7 EUR (podľa váhy objednaného tovaru),
 • pri osobnom odbere na adrese predávajúceho Cesta na Senec 18, 821 04 Bratislava bez poplatku.

6.2  Pri platbe na dobierku (platba v hotovosti, platobnou kartou pri preberaní kuriérovi dopravcu) s doručením na územie SR:

 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – od 1,00 EUR (podľa výšky celkovej ceny objednávky).

6.3  K vybraným tovarom pri dodávke prostredníctvom prepravcu je možné účtovať dodávateľom balné podľa individuálneho nacenenia, v prípade špecifických nákladov na ochranu dodávaného tovaru (krehký alebo nebezpečný tovar, europaleta a pod.).

7. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1  K odstúpeniu od zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

7.2  V prípade, že ste Kupujúci, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V prípade, že sme uzavreli zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti tovaru, a v prípade, že sme uzavreli zmluvu, na základe ktorej Vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na adresu uvedenú pri našich identifikačných údajoch). 

7.3  V prípade odstúpenia od zmluvy Vám bude kúpna cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než nám tovar vrátite.

7.4  Tovar nám nezasielajte na dobierku, takáto zásielka nebude prevzatá.

7.5  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.2 Podmienok, ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia nám tovar zaslať alebo nám tovar odovzdať, pričom nesiete náklady na vrátenie tovaru. Lehota je zachovaná, ak bude tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z. z. – medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar zhotovený na základe požiadaviek kupujúceho, predaj záznamov, ak bol ich ochranný obal porušený a podobne, pričom aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.

7.7  Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

7.8  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia predávajúceho povinností zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný Vám tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch je predávajúci povinný Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú kúpnu cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradenú kúpnu cenu za tovar Vám kupujúci vráti rovnakým spôsobom, akým ste kúpnu cenu hradili Vy.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1  Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem:

 • Kros, a.s. – spoločnosť zabezpečujúca spracovanie Vašich osobných informácií,
 • zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb,
 • štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.

8.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

8.4  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na e-mail uvedený v kontaktných údajoch prevádzkovateľa,
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – §24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

8.5  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje – titul, meno a priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

8.6  Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie koľko času strávite prezeraním stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Pre tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8.7  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

8.8  Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

8.9  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.2  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

9.3  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok.

9.4  Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01. 2024.