Mnoho klientov pri vyberaní spoločnosti, ktorá im navrhne a zhotoví fotovoltaiku na kľúč, má určité spektrum otázok, ktoré vedia načrtnúť predstavu o tom, ako zariadenie bude fungovať a čo celý proces obnáša. Otázky, ktoré nám kladiete na dennej báze sa však rozširujú a netýkajú sa iba technického charakteru používaných komponentov, ale častokrát je nutné Vám pomôcť vytvoriť predstavu, aké zariadenie potrebujete, čo od fotovoltického zariadenia očakávate, a že sa pri finálnych fázach s distribučnými spoločnosťami môžete na nás spoľahnúť.

Pri určovaní, aké veľké fotovoltické zariadenie potrebujete, resp. aký výkon, sa berie do úvahy najmä spotreba elektrickej energie na Vašom odbernom mieste, spôsobe a v akom čase sa bude spotrebovávať vyrobená energia, keďže sa zariadenie navrhuje tak, aby pokryl predpokladanú spotrebu domácnosti alebo firmy. Tento výkon fotovoltického zariadenia je podmienený veľkosťou a sklonom strechy – podľa orientácie na svetovú stranu (najideálnejšie je riešenie na južnú stranu, ale fungujú zostavy orientované na východnú či západnú stranu) a taktiež, akými finančnými možnosťami disponujete.

V otázke zasadenia fotovoltického zariadenia zohráva rolu aj podnebie, v ktorom chce domácnosť či firma vyrábať. Vo všeobecnosti však platí, že množstvo vyrobenej (zelenej) energie závisí aj od mnohých iných faktorov – sklon fotovoltických panelov a ich kvalita, ktorú udáva výrobca, znečistenie povrchu panelov, výskyt hmly či iné.

Väčšiu časť našich klientov trápia výpadky distribučnej siete. Decentralizáciu domácností či firiem, je možné dosiahnuť iba s hybridným systémom (k systému je pripojená batéria, ktorá iba čiastočne zabezpečí nezávislosť od rozvodnej siete), ktorý využíva uskladnenú energiu a domácnosť či firma pokračuje v činnosti (v prevádzke) ďalej, aj bez pripojenia k distribučnej sieti – kým sa nespotrebuje energia z batérie. V prípade sieťových riešení, fotovoltické zariadenie zostane vypnuté, až kým verejný distribútor elektrinu neobnoví, keďže jej činnosť je od verejnej siete závislá.

Veľkosť fotovoltického zariadenia nie je limitovaná pre firmy, pri domácnostiach je vo všeobecnosti možné inštalovať fotovoltické zariadenie do 10,8 kW. To isté platí, pokiaľ má domácnosť záujem využiť podporu, ktorú ponúka projekt Zelená domácnostiam, výkon zariadenia nesmie presiahnuť 10,8 kW – pri rodinných domoch sa bežne inštalujú zariadenia o výkone od 2,5 do 8 kW. Dokonca, v týchto prípadoch domácnostiam odpadáva povinnosť žiadať ÚRSO o licenciu na výrobu elektriny.

Ako sme na začiatku spomínali, celým administratívnym procesom vo fáze pripojenia zdroja, si prejdeme spolu s Vami. Je to veľmi komplikovaný a náročný proces, keďže distribučné spoločnosti dostávajú denne niekoľko takýchto žiadostí, hoci prešli na ich plne elektronické podávanie. Avšak, keby sme to mali zhrnúť, vyjadrenie k pripojeniu zdroja do 10,8 kW trvá 10 pracovných dní od zaevidovania úplnej žiadosti o pripojenie. A pre zdroje nad 10,8 kW do 30 pracovných dní od zaevidovania úplnej žiadosti o pripojenie.