Fotovoltika je jedným z najužitočnejších nástrojov na ochranu životného prostredia a znižovania vplyvu ľudskej činnosti na planétu. V tomto článku si preto povieme, ako fotovoltika pomáha chrániť životné prostredie a aké sú jej výhody pre nás a našu planétu. V súčasnosti je situácia na Slovensku v oblasti obnoviteľných prírodných zdrojov veľmi dynamická a vývoj tohto trendu sa pohybuje správnym smerom.  

Využívanie fotovoltického systému samozrejme prispieva aj ku kvalitnejšiemu životu pre celú spoločnosť. Avšak, výhody fotovoltických elektrární pre domácnosti a pre firmy  sme si už rozobrali. 

Výhody zelenej energie pre planétu

Bezemisná výroba elektrickej energie zo slnečných lúčov 

Fotovoltické panely produkujú elektrickú energiu bez emisií a vypúšťania toxických látok do ovzdušia, vody či pôdy. To znamená, že výroba zelenej energie neprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu - klimatickej kríze a znečisteniu ovzdušia. 

Obnoviteľný zdroj energie 

Solárna energia je nekonečný a nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý sa dá využívať bez ohľadu na to, či je slnečné počasie alebo nie. Na rozdiel od fosílnych palív, ktoré sa musia ťažiť a získavať z obmedzených zdrojov. Tento fakt znamená, že fotovoltika môže byť dôležitým nástrojom na zníženie závislosti spoločnosti od fosílnych palív a pomáhať tak bojovať proti klimatickým zmenám. 

      Čím viac zminimalizujeme potrebu ťažby a ťažobných operácií pre získavanie fosílnych palív, ktoré negatívne ovplyvňujú prírodu a biodiverzitu, tým rýchlejšie dosiahneme lepší a kvalitnejší život na planéte.  

      Čím rychlejšie sa naučíme ako spoločnosť nevyužívať limitované zdroje energie, tým ľahší a rýchlejší bude prechod na zelené zdroje energie - v tomto prípade solárna energia, ktorá je čistá a obnoviteľná. 

      Môžeme teda povedať, že fotovoltický systém pomáha chrániť životné prostredie tým, že minimalizuje negatívny dopad na prírodu a znižuje emisie skleníkových plynov.